How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Genealogická terminologie

Definice genealogických termínů

Diagram descendentnílinea inferior sive descendents
s absteigende Diagramm
Grafické vyjádření rozrodu; opak diagramu ascendentního; jinak řečeno diagram sestupný
Diagram ascendentnílinea superior sive ascendens
s aufsteigende Diagramm
Grafické vyjádření vývodu z předků; opak diagramu descendentního; jinak řečeno diagram vzestupný
Diachronní postupr diachronische VorgangZpůsob práce, kdy genealog postupuje po pomyslné časové ose buď ve směru descendentním nebo ascendentním; opakem je synchronní postup
Genealogiegenealogia
e Stammbaumforschung,
e Genealogie
Pomocná věda historická zkoumající rodové závislosti lidských jedinců a z nich plynoucí vztahy a důsledky
Generacehominum genus
e Generation
s Geschlecht
Ekvivalent ke slovu pokolení; pojmem se myslí také časový úsek dlouhý asi 25 až 30 roků, nebo osoby spjaté určitou dobou, v níž žijí
Genografiegenographia
e Genographie
Popisná metoda práce, jíž se vyhledávají, vyhodnocují a třídí rodinná a rodová data, která se pak promítají např. do rodokmenů, kronik aj.
Identifikátor (rodpisný, osobní)s IdentifizierungszeichenZnak sestavený zpravidla jen z čísel nebo z písmen a číslic a přidělený každé jednotlivé osobě, která je podrobována rodopisnému bádání; znak (signatura) sloužící celkově k přesné orientaci a k identifikaci jednotlivců, mnohdy i ve spletitých vztazích
Linie hlavní rodoválinea gravissima
e Hauptstammlinie
Označuje pokrevenství mezi probantem (jen v tomto místě nerozlišuje muže a ženu) a otcem, dále mezi tímto otcem a jeho otcem (dědem), pak otcem tohoto otce atd.
Linie příčná (pobočná)linea obliqua
e diagonale Stammlinie
Označuje pokrevenství mezi osobami, které bezprostředně či postupně pocházejí od stejného rodiče, př. sestra, bratranec, teta, neteř apod.
Linie přímálinea recta
e gerade Stammlinie
Označuje bezprostřední pokrevenství mezi jedincem a jeho rodičem a dále posloupně vždy mezi rodiči rodičů, př. střen > otec, matka >dědové a báby > pradědové a prabáby > prapradědové a praprabáby
Plnorodí sourozencigermani, bilaterales
e vollblütigen Geschwister
Sourozenci pocházející ze společných rodičů
Polorodí sourozenciunilaterales
e halbblütigen Geschwister
Sourozenci pocházející ze společného otce nebo společné matky
Pokolenígenus, gens, stirps
e Generation s Geschlecht
Pokrevní osoby žijící přibližně ve stejném časovém období; všichni potomci jedněch rodičů jako celek, tj. synové a dcery jednoho otce; ovšem započítávají se také jejich manželé a manželky a taktéž nevlastní děti otce; ekvivalent ke slovu generace
Pokrevenstvíconsanguinitas? cognatio naturalis
e Blutverwandtschaft
Označení osob, které pocházejí ze stejného předka; určuje se také stupeň pokrevenství, a to buď podle generací nebo podle blízkosti příbuznosti mezi současně žijícími osobami; totéž je příbuzenství pokrevní či krevní
Pokrevenství po mečiconsanguinei
e Blutverwandtschaft in männerlicher Linie
Pokrevenství mající shodné příjmení; je v linii příčné plnorodé nebo polorodé (po otci); sourozenci plnorodí nebo polorodí po otci (po meči)
Pokrevenství po přesliciuterini
e Blutverwandtschaft in weiblicher Linie
Pokrevenství v linii příčné a jedině polorodé po matce; sourozenci po matce (po přeslici)
Posloupnost mužskáagnatio
e mänliche Nachfolge
Vývod z předků jen po mužské linii
Posloupnost ženskácognatio
e weibliche Nachfolge
Vývod z předků jen po ženské linii; tento však býval méně uplatňován a i méně ceněn, navíc se také ve staršíchpísemnostech, jako jsou např. matriky, nalézá méně údajů
Potomekdescendent
r Nachkomme, r Nachfahr
Pokrevně (blízce či vzdáleněji) příbuzná osoba od probanta směrem do budoucnosti, např. vnuk, pravnuk
Probantprobant
r Proband
Osoba, od níž se odvíjí vývod nebo rozrod, bývá to i sám genealog
Předekascendent, progenitor
r Ahn, r Vorfahr
Pokrevně (blízce či vzdáleněji) příbuzná osoba od probanta do minulosti, např. děd
Příbuzenstvíaffinitas, gentilitas
e Verwandtschaft
V důsledku sňatku vzniklý vztah k pokrevním příbuzným partnera; vztah vzniká i adopcí
Rodgenus, gens
r Stamm, e Herkunft
Souhrn všech jedinců obou pohlaví pocházejících od jednoho společného předka či rodičovského páru; rodoví příslušníci jsou poutáni pokrevenstvím po meči
Rodinafamilia, parantela domus
e Familie
Zplodí-li manželský pár dítě, vzniká rodina v užším slova smyslu, v širším slova smyslu je tvořena další částí pokrevenství, potažmo také i příbuzenstvím
Rodokmenarbor genealogica, arbor consanguinitatis, stemma
r Stammbaum
Vypracování rozrodu jedné větve rodu v podobě grafického či jiného výtvarného provedení; u jmen jednotlivých osob bývá uváděna délka života, případně místa narození a úmrtí; mívá charakter descendentní; jinak také strom života
Rodopisgenealogia
e Stammbaumforschung
Ekvivalent ke slovu genealogie
Rodopisná značkasignum genealogica
s genealogische Zeichen
Značka (piktogram) uplatňovaná v genealogii
Rodopisný fondsubsidium genealogica
r genealogische Fonds
Soubor informací, který je získán prací genealoga, vzniklý fond zpravidla slouží k utváření rodokmenu nebo kroniky
Rodová linielinea generis
e Stammlinie
Pomyslná nebo skutečná, tj. v grafu uplatněná čára spojující v generační posloupnosti jednotlivé osoby
Rodová větevramus generis
e Stammabzweigung
Na rodové větve se štěpí zobrazovaný rod počínaje pátopu generací, v níž se vyskytuje již šestnáct předků probanta; jménem předka páté generace se také celá větev označuje
Rozroddescendence
e Stammtafel
Opak vývodu, kdy se vytváří soupis dat a jmen jednotlivých příbuzných osob, a to jak v mužské, tak i ženské linii od probanta směrem do budoucnosti, jinými slovy jsou sledováni potomci
Střenprobant
r Proband
Ještě dnes běžně používaný starší výraz pro probanta
Synchronní postupr synchronische VorgangZpůsob práce, kdy se rodopisec zabývá studiem jednoho určitého časového úseku; opakem je diachronní postup
Švagrovstvíaffinitas
e Affinität
Vztah mezi jednou osobou manželského páru a příbuzenstvím druhé osoby manželského páru
Vývod (z předků)ascendence
e Ahnentafel
Opak rozrodu, kdy se vytváří soupis dat a jmen příbuzných osob od probanta směrem do minulosti, jinými slovy jsou sledováni předkové
Ztráta předkůimplexus
r Ahnenschwund
r Ahnenverlust
Úbytek předků, kdy potomci rodičů pokrevně příbuzných v příčné linii v rovině jedné generace uzavřou manželství, například bratranec se sestřenicí

Slovník častých pojmů

(Převzato od Petr Valena, ten převzal od Blanky Větrovcové)

berní rula – soupis poddaných a poddanských usedlostí a pozemků, z nichž se platila berně nebo kontribuce (pouze pro Čechy). Vychází z vrchnostenských přiznání z roku 1654. Zaznamenává tyto údaje: panství (statek, stateček, dvůr), majitel, obec, příjmí, jméno, výměna rolí, doba osevu, vlastnictví potahu, chovaná zvířata. Jsou v ní uvedeny i další údaje – zda hospodářství vyhořelo, do jaké berní skupiny hospodář patří, jaké řemeslo provozuje.
dominikál – panská půda, kterou vrchnost obdělává na vlastní náklady.
domkář (domkař) – člověk vlastnící domek a k němu malý pozemek, hospodařící na něm a na panských polích. (Podle Ottova slovníku naučného: „Domkař nebo baráčník, který má jen barák bez polí.“)
domovský list – doklad dosvědčující domovské právo k určité obci.
domovské právo – právo na nerušený pobyt v dané obci, na důchodové nebo chudinské zaopatření. Člověk toto právo získával povětšinou dědičně v obci, kde se narodil, ale mohlo dojít i k nabytí domovského práva jinými cestami, např. zažádáním v obci, kde člověk trvale bydlel.
gruntovní knihy (gruntovnice) – pozemkové knihy, v nichž jsou sledovány majetkové transakce na jednotlivých gruntech (prodej, koupě, splácení, výměny atp.); 3 způsoby vedení PK – chronologicky (pro badatele dost obtížné, vytáhnout informace o jedné usedlosti z chronologicky jdoucích zápisů je složité, vyžaduje hodně času), věcně (do jedné slohy všechny koupě a prodeje, do další výměny, do další splátky atp.) a vložkově (pro badatele nejlepší způsob vedení PK, každá usedlost má určitý počet listů, kam byly zapisovány veškeré transakce týkající se daného gruntu). Jedná se o cenný pramen pro pátrání po rodinné historii v době, kdy ještě nebyly vedeny matriky.
chalupník – majitel chalupy a 1/4 lánu (čtvrtinový osedlý). (Podle Ottova slovníku naučného: „Chalupník sluje u nás usedlík, mající chalupu a nejvýše 20 korců polí výsevku na rozdíl od sedláka nebo domkaře.“)
knihy svatebních smluv – patří mezi pozemkové knihy, uvádím je zvlášť, protože se jedná o poměrně specifický pramen, ve kterém můžete najít opisy svatebních smluv, tím pádem lze (i mimo matriky) dohledat další osoby související s vaším rodem.
kšaft – závěť.
kvitance – listina, kterou věřitel potvrzuje dlužníkovi, že od něho dostal plnění v plném rozsahu nebo určitou jeho část.
lán – základní plošná míra pro určování rozlohy usedlosti. Jedná se o míru s proměnlivou rozlohou – vždy záleží na kraji a době, kde a kdy se vyskytuje. Selský lán měl přibližně 18,5 hektaru (přesněji 18,6 ha), dále existovaly lány panský nebo kněžský. Od lánu se odvozují i názvy pro jednotlivé usedlosti (např. láník, 3/4láník, 1/4láník apod.).
láník (sedlák) – držitel dané výměry půdy; 1 lán = cca 18,5 hektaru; vyskytovali se i držitelé menších výměr půdy, např. půlláník, čtvrtláník atp. Osedlý byl základní jednotkou pro vyměřování kontribucí v rámci berní ruly a lánového rejstříku.
lánový rejstřík – soupis poddaných a poddanských usedlostí a pozemků, z nichž se platila berně nebo kontribuce (pouze pro Moravu).
matriční knihy (matriky) – základ všeho rodopisného bádání; knihy, do kterých byly a jsou zapisovány údaje o narození, sňatku a úmrtí jednotlivých osob; v minulosti byly vedeny farním úřadem pro danou oblast, spadající pod tento farní úřad. Pro bližší seznámení doporučuji literaturu (viz. sekce Archivy).
nezakoupené pozemky (nezakoupení poddaní) – pozemky ponechané poddaným k užívání, ale s berní povinností. Vrchnost s těmito pozemky libovolně nakládala.
odúmrť – právo odkázat majetek cizí osobě (nepříbuzné).
podruh – nájemník; poddaný, slouha, najímaný na různé práce, od pomoci na poli přes službu u panského dvora apod. (Podle Ottova slovníku naučného: „Podruh, kdo ve vsi v cizím domě v podnájmu bývá a nemaje polí ni chalupy živí se jen prací rukou svých.“)
podsedek – chalupník usídlený na pozemku většího sedláka
poplužní dvůr – vrchnostenský statek, stojící na dominikální půdě, který byl spravován přímo vrchností. Zde odváděli poddaní robotu (např. orba, zásev).
praví osedlí – sedlák, zahradník; mají podíl na rustikálu, který drží dědičně.
raabizace – hospodářská a správní reforma provedená za vlády Marie Terezie. Došlo k parcelaci dominikální půdy mezi poddané a převedení nepotřebných robot na peněžní platy. Schválena byla v březnu 1777. Její název je odvozen od jména rakouského dvorního rady Františka Antonína Raaba.
robota – povinnost poddaných odpracovat určitý počet dní v měsíci na panské půdě. Vázala se přímo k poddanské usedlosti, nikoli k jednotlivým osobám – s rostoucí velikostí usedlosti rostly i robotní povinnosti. V pozdější době byla nahrazována peněžními nebo naturálními platy.
rustikál – poddanská půda, rozparcelované pozemky obhospodařované jednotlivými poddanými.
soused (saused) – plnoprávný člen vesnické/městské společnosti.
urbáře – soupis poddanských usedlostí určitého panství, který byl prováděn za účelem vyměření povinností vůči vrchnosti.
vejrunek – pravidelná splátka gruntu.
vruby – zářezy na holi, které byly používány jako evidence vejrunkových splátek.
výminkář (výměnkář) – člověk žijící na výminku (část domu určená pro staré rodiče), v podstatě člověk v důchodu.
zakoupené pozemky (zakoupení poddaní) – též pozemky „zapsané“; poddanské pozemky, na které se vztahuje emfyteutické (zákupné, německé) právo; s těmito pozemky poddaní nakládají dle své vůle. Při špatném hospodaření mohl být ale statek poddanému odebrán a prodán jinému. Protikladem jsou tzv. nezakoupení nepoddaní.
závdavek (závdanek) – peníze složené přímo při nákupu gruntu (statku, chalupy), v podstatě záloha.

Kdo je kdo?

Především by to měl být právě genealog, kdo by se měl s naprostou jistotou pohybovat mezi větvovím názvosloví pojmenovávajícím osoby, se kterými se běžně setkáváme nebo o kterých jen hovoříme nebo čteme. Jak víme, jedná se o osoby z příbuzenství nebo pokrevenství.

[Seznam členů rodiny na wikipedii]

Níže uvedený přehled obsahuje i několik archaických výrazů. Je docela možné, že některý z nich ještě zcela nezanikl a někde bývá běžnou součástí slovní zásoby tamějších lidí.

Syn vašeho syna / dcery je vášvnuk
Dcera vašeho syna / dcery je vaševnučka
Syn vašeho vnuka / vnučky je vášpravnuk
Dcera vašeho vnuka / vnučka je vašepravnučka
Otec vašeho otce / matky je vášděd
Matka vašeho otce / matky je vašebába
Otec vašeho děda / báby je vášpraděd
Matka vašeho děda / báby je vašeprabába
Bratr vašeho otce / matky je vášstrýc (dříve z matčiny strany ujec)
Sestra vašeho otce / matky je vašeteta
Bratr vašeho děda / báby je vášprastrýc
Sestra vašeho děda / báby je vašeprateta
Syn vašeho strýce /tety je vášbratranec (dříve také bratřenec, bratran)
Dcera vašeho strýce / tety je vašesestřenice
Manžel vaší dcery je vášzeť
Manželka vašeho syna je vašesnacha
Otec vašeho manžela / vaší manželky je váštchán
Matka vašeho manžela / vaší manželky je vašetchýně
Bratr nebo manžel sestry vaší manželky je váššvagr (dříve také švakr)
Sestra nebo manželka bratra vaší manželky je vašešvagrová (dříve také švakrová)
Syn vašeho švagra / švagrové je vášsynovec (dříve také bratrovec)
Dcera vašeho švagra / švagrové je vašeneteř, neť (dříve také bratrovkyně)
Váš nevlastní syn je vášpastorek
Vaše nevlastní dcera je vašepastorkyně
Váš nevlastní otec je vášotčím
Vaše nevlastní matka je vašemacecha
Synové dvou bratrů byli dříve takébratři strýčení
Synové bratra a sestry byli dříve takébratři tetění
Syn vašeho strýce by byl dříve takéstrýčenec
Syn vaší sestry by byl dříve takésestřenec
Syn otcovy či matčiny sestry byl dříve takésestřenec
Vaše sestra by byla dříve takésestřice
Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky