How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Prameny, citace, repozitáře

Obecně

V genealogii se důrazně doporučuje uvádět ke každé skutečnosti pramen. Toto tvrzení se nám může zdát samozřejmé a triviální, ale je nezbytné je uvést. Může se stát, že někdy později se objeví k dané skutečnosti protichůdná informace a pak je pozdě litovat, že původní pramen chybí.

Pramen je částí hierarchické struktury, v níž má místo mezi citací a repozitářem.

 • Pramen je to, odkud jsme získali informaci. Může to být farní matrika, fotografie náhrobku, nebo něco, co utrousila naše teta během nedělního oběda, nebo nějaká webová stránka.
 • Citace je skutečný obsah pramene, kde jsme informaci našli. Číslo stránky v knize, určitý záznam v matrice, nebo adresa webové stránky.
 • Repozitář je sbírka pramenů, např. archiv. Tedy místo, kde jsou matriky, náhrobky nebo fotografie uloženy.

Citace pramene

Na každém formuláři pro úpravu faktu nebo události se nachází sekce Pramen.

Každá citace musí pocházet z určitého pramene. Jestliže jsme už použili tentýž pramen, stačí do pole Pramen napsat nějaký řetězec znaků z jeho názvu a vyskočí nám rozbalovací seznam odpovídajících názvů pramenů, ze kterého vybereme.

Po připojení k prameni můžeme k citaci přidat další údaje:

 • Podrobnosti citace: kde se citace v prameni nachází. U knihy to je číslo stránky, u elektronické podoby matriky odkaz na snímek, apod.
 • Text: sem opíšeme příslušný citát, tj. odstavec textu na odkazované stránce, nebo opis matričního záznamu, který bývá často obtížně čitelný a takto se vyhneme opakovanému pracnému luštění záznamu.
 • Kvalita údajů: tímto údajem ohodnotíme kvalitu citace některou z hodnot:
  • hlavní důkaz
  • druhotný důkaz
  • sporný důkaz
  • nespolehlivý důkaz
 • Objekt médií: zde můžeme přidat skenovou kopii matričního záznamu nebo jiného pramene. Nejenže tím přispějeme k přitažlivosti rodokmenu, ale usnadníme prohlížení záznamu a také se pojistíme pro případ, že původní pramen byl z odkazovaného místa časem odstraněn.
 • Poznámka: zde se jedná o sdílenou poznámku – již existující můžeme přiřadit, nebo vytvořit novou.

Pozor! Pokud uložíme bez vyplnění pramene, všechny vložené údaje se ztratí.

Podrobněji popisujeme citaci pramene v kapitole Vkládáme citaci matriky.

Vytvořit nový pramen

K vytvoření nového pramene použijeme tlačítko +.

Zobrazí se formulář:

Z údajů je povinný pouze Název. Měl by smysluplně popsat o jaký pramen se jedná. Např. „Matrika <signatura> <druh matriky> <letopočty>“. Ostatní údaje jsou z hlediska webtrees nepovinné, avšak užitečné je vyplnit:

 • Autor a Publikace: jsou užitečné, pokud se jedná o knihu. U matrik zde vyplníme farnost nebo matriční úřad.
 • Repozitář: přiřazuje pramen k repozitáři.
 • Text: popis pramene, ale nikoliv text citace.

Repozitáře

Pramen může patřit ke sbírce pramenů, k archivu. Pramen se připojí k repozitáři při zápisu pramene.

Spolehlivost pramene

Pramen, to není svatá pravda, je to nějaký kousek důkazu, který podporuje závěry, které jsme učinili – např. že se někdo narodil 19. prosince roku 1769.

Nejsou všechny prameny stejně spolehlivé nebo důvěryhodné. Ve webtrees můžeme prameni přisoudit svoje vlastní hodnocení spolehlivosti. To uvedeme v poli Kvalita údajů, kde se nám nabízí slovní hodnocení, které webtrees převede na číselnou hodnotu takto:

 • 0 = nespolehlivý důkaz nebo odhad,
 • 1 = sporný důkaz (interview, sčítání lidu, ústní pověst, předsudečný údaj, např. ze životopisu),
 • 2 = druhotný důkaz, údaj úředně zaznamenaný nějaký čas po události,
 • 3 = hlavní důkaz.

Online prameny

V dnešní době se mnohé prameny vztahují na internetové zdroje: snímky farních rejstříků, online databáze, jiné genealogické stránky, atd. Specifikace GEDCOM nebyla vytvořena s ohledem na tuto situaci, ale webtrees má dobré nástroje jak se s ní vypořádat.

Jestliže naše citace pochází z webové stránky, vložíme její URL do pole Podrobnosti citace. Toto pole může obsahovat volný text, takže můžeme přidat i doplňující informace. Samo URL se automaticky změní na odkaz.

Jestliže stránka, ze které citujeme, je součástí většího webu, jehož adresu chceme také zaznamenat, pak máme několik možností.

 • Je-li ta webová stránka částí nějaké ještě větší webové stránky (např. citujeme z knihy ve „virtuálním archivu“), pak tu nadřazenou stránku zaznamenáme jako repozitář a v záznamu pramene uvedeme jeho referenční číslo (signaturu). Takže hlavní stránka archivu bude repozitář, stránka knihy bude pramen s jeho URL v signatuře, a URL stránky, ze které citujeme, bude v poli Podrobnosti citace.
 • Model repozitář – pramen- citace můžeme použít i tehdy, když webová stránka není částí nadřazené stránky.
 • Nechceme-li webovou stránku zaznamenat jako repozitář, můžeme pro zaznamenání URL pramene použít třeba údaj Poznámka.

Jak správně citovat

(Převzato z Jak správně citovat)

Důležité zásady pro citování informačních pramenů:

 • dbáme na přehlednost údajů v citacích, v seznamu použité literatury dodržujeme u všech citací shodná pravidla, včetně shodné formální úpravy
 • v citaci uvádíme úplné údaje (méně v tomto případě neznamená více)
 • údaje do citací přebíráme vždy z primárního dokumentu (tj. s knihou či jiným informačním pramenem v ruce)
 • chybějící údaj nedohledáváme, nýbrž vynecháme (např. ISBN, úplné křestní jméno autora apod.)
 • není-li to nezbytně nutné, nezkracujeme slova obsažená v údajích o citované publikaci
 • údaje zapisujeme v jazyce citovaného dokumentu

Bibliografické citace se řídí normou ČSN ISO 690:2011 – Bibliografické citace platnou od 1. dubna 2011. Tato norma je k dispozici k nahlédnutí v knihovně UJAK.

Projekt Bibliografické citace – Jednoduchý online generátor, který umožňuje rychle vytvářet citace podle aktuálně platné normy.

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 (interpretace normy)

BIERNÁTOVÁ, Olga, SKŮPA, Jan, Pramen: Citace.com

Struktura a příklady citací
 • tučné písmo = povinný údaj
 • netučné písmo = nepovinný údaj
KNIHA

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vydání. Další tvůrce (např. významný ilustrátor, překladatel, editor). Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Rozsah díla. Název edice a číslo svazku. Standardní identifikátor. Poznámky.

KUNEŠOVÁ, Eva a Blanka FARKOVÁ. Technika zahraničních zájezdů. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Idea servis, 2004. 137 s. ISBN 80-85970-44-9.

KOTLER, Philip, Ned ROBERTO and Nancy LEE. Social marketing: improving the quality of life. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage, ©2002. xvi, 438 s. ISBN 0-7619-2434-5.

KNEZOVIČ, Martin aj. Kapesní anglicko-český, česko-anglický slovník: slovník, gramatika, fráze. Praha: KPS, 1991. 479 s.

 • pokud má dílo více autorů a všichni mají stejnou roli, měli by být v citaci uvedeni všichni, je-li to možné (není-li to možné, uvede se jméno prvního autora a přidá se zkratka „et al.“ nebo „aj.“)
 • poslední dva autory oddělujeme spojkou „a“
 • u určitých druhů zdrojů (např. encyklopedie) a u zdrojů, které jsou výsledkem práce mnoha autorů, z nichž nikdo nemá dominantní roli, se tvůrce vynechává a začíná se názvem
 • podnázev je v normě uveden jako nepovinný, ale doporučujeme ho uvést pro snadnější identifikaci zdroje
 • vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je zapsáno v dokumentu – lze jej zkrátit podle ISO normy
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce mateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslování svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran příspěvku, Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.

ZELENKOVÁ, Anna. Svet kreslených seriálov a obrázkov. In: URBANOVÁ, Svatava a kol. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století: (reflexe české tvorby a recepce). 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2004, s. 263-276. ISBN 80-7220-185-9.

ZÁKON

ČESKO. Zákon č. 627 ze dne 11. listopadu 2004 o evropské společnosti. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 213, s. 11374-11390. ISSN 1211-11244. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-627?text=627/2004

 • citování zákonů není normou stanoveno, navrhuje se citovat je podobně jako příspěvky ve sborníku
ČLÁNEK V ČASOPISE

a) tištěný

Jméno tvůrce článku. Název článku. Název časopisu . Vedlejší název. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek článku. Standardní identifikátor (ISSN). Lokace. Poznámky.

Cílek, Václav. Globalizace začala v pravěku. Psychologie dnes. 2011, roč. 17, č. 11, s. 42-44. ISSN 1212-9607.

b) elektronický

Jméno tvůrce článku. Název článkuNázev časopisu. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek článku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

LÁNSKÝ, Egon T. Svoboda a demokracie. Britské listy: deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví [online]. 6. 12. 2011 [cit. 2011-12-08]. ISSN 1213-1792. Dostupné z: http://www.blisty.cz/art/61294.html.

 • norma uvádí nakladatelské údaje (tj. místo publikování, nakladatel, datum publikování) jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžeme je vynechat
WEBOVÉ SÍDLO, INTERNETOVÝ PORTÁL, ELEKTRONICKÁ KNIHA

Jméno tvůrceNázevpodnázevVedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, ©2006 [cit. 2011-12-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/.

PŘÍSPĚVEK DO WEBOVÉHO SÍDLA

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídlaNázev webového sídlapodnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

European Computer Driving Licence. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 18. 7. 2006, 16:53, stránka byla naposledy editována 24. 12. 2011, 21:20 [cit. 2012-01-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ECDL.

WEBOVÁ STRÁNKA

Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránky. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky.

Naše služby. Cesta domů [online]. ©2012 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: https://www.cestadomu.cz/sluzby.

Další odkazy

na téma „jak správně citovat“:

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky